On TV today, John Lennon & Yoko Ono on Jerry Lewis Telethon (1972)

Video Thumbnail
John Lennon & Yoko Ono on the Jerry Lewis Telethon (September 4, 1972)
September 4, 1972 - you do not want to miss John Lennon & Yoko Ono helping Jerry Lewis to raise money for his "Telethon" on WNEW-TV,

September 4, 1972 – you do not want to miss John Lennon & Yoko Ono helping Jerry Lewis to raise money for his “Telethon” on WNEW-TV,

Comments are closed.